16.12.2022

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ЗА 2023 ГОДИНА

Врз основа на член 31 од Законот за извршување нa санкација ( Службен весник на Р.М.бр. 99/2019,220/2019 ) ,член 49 став 2 и член 55 став2 од Законот за организација на органите на Државна управа... Повеќе...

27.05.2022

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2022

Скопје, 27.05.2022 година

Врз основа на член 67 став 1 алинеја 3 од Законот за извршување на санкции („Службен весник на Република Македонија” бр. 99/19 и 220/19), чл.2 од Правилникот за... Повеќе...

22.02.2022

Одлука за спроведување на Јавна Набавка на посебни услови

бр.05-32/11-1
04-02-2022 година

Врз основа на член 31 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник“ на Република Северна Македонија број 99/2019 и 220/2019 ),како и член 49... Повеќе...

10.12.2021

Одлука за избор на кандидати по Интерен Оглас бр.01/2021 од 03.08.2021 година

02-14469/1

Врз основа на член 79 точка 9 од Закон за извршување на санкции (Сл. весник на РМ бр. 99/2019, 220/2019 ,член 49 став 2 и чл.55 став 2 од Закон за организација на органите на... Повеќе...

18.11.2021

ПРАВИЛНИК ЗА ПРAВЕЊЕ НА СИГУРНОСНА КОПИЈА , АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ , КАКО И ПОВТОРНО ВРАЌАЊЕ НА ЗАЧУВАНИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРAВЕЊЕ НА СИГУРНОСНА КОПИЈА , АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ , КАКО И ПОВТОРНО ВРАЌАЊЕ НА ЗАЧУВАНИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

НОЕМВРИ 2021 СКОПЈЕ

Бр.01-13282/1 од 12.11.2021 година.

... Повеќе...
07.10.2021

Упатство за прием на пријави од укажувачи , издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите

04-11425/1

Врз основа на член 31 од Закон за извршување санкции (Службен весник на РСМбр. 99/2019 и 220/2019 ) член 55 став 2 од Закон за организација и работа на органите на државна... Повеќе...

07.10.2021

Решение за назначување на лице за надворешно пријавување

04-11425/2

Врз основа на член 31 од Законот за извршување на санкции (Службен весник на РСМ бр. 99/2019 и 220/2019 )член 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на... Повеќе...

20.08.2021

ПОЛИТИКА НА ЧИСТ ЕКРАН И ЧИСТО БИРО

ПОЛИТИКА НА ЧИСТ ЕКРАН И ЧИСТО БИРО

АВГУСТ 2021 СКОПЈЕ

Бр-01-9411/1 од 18.08.2021 год.
Врз основа на член 31 од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.... Повеќе...

20.08.2021

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕВЕНИРАЊЕ, РЕАКЦИЈА И САНИРАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ ВО КПУ КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕВЕНИРАЊЕ, РЕАКЦИЈА И САНИРАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ ВО КПУ КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

АВГУСТ 2021 СКОПЈЕ
Бр-01-9412/1 од 18.08.2021год.
Врз основа на... Повеќе...

20.08.2021

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ, И НАЧИНОТ НА БРИШЕЊЕ, ЧИСТЕЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА МЕДИУМИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ, И НАЧИНОТ НА БРИШЕЊЕ, ЧИСТЕЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА МЕДИУМИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

АВГУСТ 2021 СКОПЈЕ
Бр-01... Повеќе...

20.08.2021

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ОФИЦЕРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ОФИЦЕРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

АВГУСТ 2021 СКОПЈE

Бр. 01-9414/1 од 18.08.2021год.

Врз основа на член 31 од... Повеќе...

20.08.2021

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕО НАДЗОР ВО КПУ КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕО НАДЗОР ВО КПУ КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

АВГУСТ 2021 СКОПЈЕ

Бр. 01-9450/1 од 19.08.2021година
Врз основа на член 1 и... Повеќе...

20.08.2021

ПРАВИЛА ЗА ПРАВОТО НА ПРИСТАП И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ПРАВИЛА ЗА ПРАВОТО НА ПРИСТАП И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

АВГУСТ 2021 СКОПЈЕ

Бр.01-9410/1 од 18.08.2021 год.

Врз основа на... Повеќе...

20.08.2021

ПОЛИТИКА ЗА СОЗДАВАЊЕ СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО КПУ-КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВЕЛЕС

01-9409/1 од 18.08.2021год.

Врз основа на член 31 од Закон за извршување санкции (Службен весник на РСМбр. 99/2019 и 220/2019 ) член 55 став 2 од Закон за организација и работа на... Повеќе...

20.08.2021

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО КПУ КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО КПУ КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

АВГУСТ 2021 СКОПЈЕ

Бр.01-9452/1 од 19.08.2021година

Врз основа на... Повеќе...

20.08.2021

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА АДМИНИСТРАТОРОТ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА АДМИНИСТРАТОРОТ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА

АВГУСТ... Повеќе...

16.08.2021

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО КПУ КПД ИДРИЗОВО ЗА 2021 ГОДИНА

Бр.01-9301/1 од 12.08.2021год.
Врз основа на Заклучокот од 50-та седница на Влада на Република Северна Македонија а во врска со Информацијата за превземање мерки за борба против... Повеќе...

03.08.2021

Решение за назначување на лице за прием на пријави од укажувачи , издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци од укажувачите

8970/1 од 30.07.2021

Врз основа на член 31 од Закон за извршување санкции (Службен весник на РСМбр. 99/2019 и 220/2019 ) член 55 став 2 од Закон за организација и работа на органите на... Повеќе...

03.08.2021

Упатство за прием на пријави од укажувачи , издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачит

Врз основа на член 31 од Закон за извршување санкции (Службен весник на РСМбр. 99/2019 и 220/2019 ) член 55 став 2 од Закон за организација и работа на органите на државна управа ( Сл. весник на... Повеќе...

03.08.2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 01/2021

Врз основа на член 67 став 1 алинеја 3 од Законот за извршување на санкции („Службен весник на Република Македонија” бр. 99/19 и 220/19), чл.2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот... Повеќе...

14.09.2022

Закон Амнестија

ЗАКОН ЗА АМНЕСТИЈА
Член 1
Со овој закон се уредува ослободување од извршување на казна затвор (во
натамошниот текст: амнестија):
- на лицата осудени со правосилна пресуда... Повеќе...

31.01.2020

Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 382/2019

бр. 02-1493/1 од 31.01.2020 година

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018),... Повеќе...

28.01.2020

О Д Л У К А (За избор на кандидати по Јавен Оглас за вработување на определено време бр.03-456/1 од 14.01.2020 од година)

бр. 02-1283/2
од 28.01.2020 година

Врз основа на чл.33 и чл.58-и од Закон за Извршување на Санкции („Службен весник на Република Македонија" број 2/... Повеќе...

22.11.2019

О Д Л У К И за избор на кандидати за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 208/2019

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018), Конечна ранг листа и предлог за вработување на кандидати од... Повеќе...

13.11.2019

Одлуки за избор по Интерен Оглас 03/2019

Врз основа на член 31 и чл.79 ст.9 од Закон за Извршување на Санкции (Сл.весник 99/19 од 21.05.2019 год и 220/19 од 25.10.2019 год ) , директорот ја донесе следната

... Повеќе...
05.11.2019

Интерен Оглас 03/2019 од 05.11.2019

Врз основа на член 31, чл.67 ст.1 алинеја 2, чл.78 ст.1 и ст.2, чл.415-а од Закон за Извршување на Санкции (Сл.весник 99/19 од 21.05.2019 год и Сл.вес. 220/19 од 25.10.2019 год ) и добиено... Повеќе...

25.10.2019

Интерен Оглас 02/2019

Врз основа на , член 30 став 1 алинеја 2 став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/... Повеќе...

14.10.2019

Одлуки по Интерен оглас 01/2019 од 27.09.2019 година

За пополнување на работните места преку постапка за унапредување под ред. бр.1, 2, 4 и 6 од интерниот оглас 01/2019 од 27.09.21019 год.

27.09.2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2019

Врз основа на ,  член 30 став 1 алинеја 2 став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/... Повеќе...

01.02.2018

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Објавен е планот за јавни набавки на К.П.У. Идризово за 2018 година.
Кон истиот можете да пристапите на линкот во продолжение:

14.12.2017

ПРИЕМ НА ПАКЕТИ

Понеделник –четврток до 13,00 часот
Сабота – недела до 14,00 часот

14.12.2017

Пријава на слободни посети

Понеделник – четврток -1 група од 8,00 -8,30, 2 група од 9,45 -10,15, 3 група 12,00 -12,30

14.12.2017

ПРИЈАВИ ПОСЕТА

Преку телефон 02/2580365
Понеделник - четврток од 8,30-10,30 и од 14,00 -18,00 часот
Петок од 8,30 -18.00 часот
На пријавница во установата
Понеделник –четврток од 13,00 -... Повеќе...