Регулатива

Решение за распоредување на осудените лица и децата во казнено – поправните и воспитно – поправните установи, како и на притворените лица во притворските одделенија на казнено – поправните установи 

                                   Врз основа на член 34 став (5) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија” 99/19 и 220/19),  министерот за

Прочитај повеќе »

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ И НАГРАДАТА ЗА РАБОТА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА, КАКО И  ЗА ЛИЦАТА КОИ БЕЗ СВОЈА ВИНА НЕ РАБОТАТ

Врз основа на членот 167 став (4) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министерот за

Прочитај повеќе »

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР ВРЗ РАБОТАТА НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

Врз основа на член 133 став (6) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министерот за

Прочитај повеќе »

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТA, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА, УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА

Врз основа на член 55 став (7) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министерот за

Прочитај повеќе »

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО, ОДНОСНО ПРАВЕН ИНТЕРЕС

Врз основа на член 206 став (4) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/2019), директорот на Управата за

Прочитај повеќе »

ПРАВИЛНИК ЗА ВРЕМЕТО ШТО ТРЕБА ДА ГО ПОМИНЕ И УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ ОСУДЕНОТО ЛИЦЕ ВО УСТАНОВАТА ОД ОПРЕДЕЛЕН ВИД ИЛИ ВО СООДВЕТНО ОДДЕЛЕНИЕ НА УСТАНОВАТА ОД ОПШТ ВИД

Врз основа на член 220 став 2 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.99/19 и 220/19), директорот на Управата

Прочитај повеќе »

ПРАВИЛНИК ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ, КЛАСИФИКАЦИЈА  И РАЗМЕСТУВАЊЕ НА  ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО – ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

Врз основа на член 19 став 2 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.99/19 и 220/19), министерот за правда

Прочитај повеќе »

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОДЕЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА ПРОТИВ ОСУДЕНИ ЛИЦА

Врз основа на член 233 став 5 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 99/2019 и 220/2019) директорот на Управата

Прочитај повеќе »

Последни објави во регулатива