Врз основа на член 35 став (6) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОТ НА КАЗНЕНО – ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видовите на казнено-поправни установи.

Поим на видови на казнено-поправни установи

Член 2

Казнено-поправни установи, во смисла на овој правилник се:

–   установи во кои се основаат посебни одделенија согласно потребата за интерна класификација и третман на осудените лица и

–   установи за определена категорија осудени лица.

Регулатива

Последни објави во регулатива