КПУ
Идризово

со отворено одделение Велес

Казнено поправна установа “ИДРИЗОВО”со отворено одделение Велес

Според степенот на обезбедување, степенот на ограничување на слободата и видовите на третман што се применуваат спрема осудените лица Казнено поправниот дом Идризово со отворено одделение во Велес е установа од затворен вид во која има висок степен на физичко и материјално обезбедување.

Национална стратегија

Развојот на македонскиот пенитенцијарен систем претставува значаен сегмент од реформата на казнено-поправниот систем, што е една од приоритните цели на владините политики. Основната интенција е да се создаде функционален систем на извршување на санкциите кој ќе обезбеди успешна ресоцијализација и социјална адаптација на осудените лица за нивно оспособување да се вклучат во општеството со најдобри изгледи за самостоен живот.
Клучен акт со кој се дефинира извршувањето на санкциите во државата е Законот за извршување на санкциите1 кој претставува современ документ во кој се вградени сите меѓународни стандарди за извршување на казната затвор (Стандардните минимални правила за постапување со затворениците и Европските затворски правила3), што е предуслов за почитување на човековите права и достоинството на осудените лица.

Регулатива
Односи со јавност

Огласи и информации

Одлука за поништување на оглас за вработување

Врз основа на член 31 од Законот за извршување на санкциите, член 49 став 2,  член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, Директорот на Казнено – Поправната Установа Идризово ја издаде следната ОДЛУКА        Интерниот оглас за унапредување на припадник на затворска полиција – 1

Повеќе »

ОГЛАС За пополнување на следното  работно места со унапредување: Виш затворски полицаец во  затворска полиција

                                    Врз основа на  член 78  и член 79  од Законот за извршување на санкции  („Службен весник на Република Македонија” бр. 99/19 и 220/19), чл.2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас кај припадникот на затворска полиција , начинот на поднесување на документите и доказите за исполнување

Повеќе »

JAВЕН ОГЛАС за вработување на 30 лица на неопределено време припадници на затворска полиција

Врз основа на  член 67 став  1 и став 2  вв со чл. 70 од ЗИС- (Сл. Весник на РС.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019) член 20-г став 1 oд Законот за вработени во јавен сектор ( Службен Весник на Р..Македонија бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 , 198/18 ) и Службен

Повеќе »

Одлука за избор на кандидат за унапредување преку интерен оглас 3/2023 од 25.07.2023

Врз основа на чл.52 ст.1 од Законот за Административни службеници(Сл.весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), а во согласност со Правилникот за систематизација на работните места во Кпу Идризово Скопје со отворено одделение во Велес бр…… од ……………. година, директорот ја донесе следната О

Повеќе »

Одлука за избор на кандидат за унапредување преку интерен оглас 3/2023 од 25.07.2023 год.

Врз основа на чл.52 ст.1 од Законот за Административни службеници (Сл.весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), а во соглзсност со Правилникот за систематизација на работните места во Кпу Идризово Скопје со отворено одделение во Велес бр……………. од …………… година, директорот ја донесе следната

Повеќе »

JAВЕН ОГЛАС За вработување на неопределено време на 70 (седумдесет) лица – припадници на затворска полиција

Врз основа на  член 67 став  1 и став 2  вв со чл. 70 од ЗИС- (Сл. Весник на РС.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019) член 20-г став 1 oд Законот за вработени во јавен сектор ( Службен Весник на Р..Македонија бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 , 198/18 ) и Службен

Повеќе »

Интерен оглас за вработување во администрација

Врз основа на  член 30 став 1 алинеја 2 став 3 и став 5, член 48 и член 49  од Законот за администартивни службеници  („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, и 11/18), чл.2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас кај припадникот

Повеќе »

Интерен оглас за вработување во затворска полиција

Врз основа на  член 78  и член 79  од Законот за извршување на санкции  („Службен весник на Република Македонија” бр. 99/19 и 220/19), чл.2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас кај припадникот на затворска полиција , начинот на поднесување на документите и доказите за исполнување на условите

Повеќе »

Оглас за вработување на 18 (осумнаесет лица) на неопределено време припадницина затворска полиција -службени лица со посебни овластувања

Казнено -поправана установа Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение Велес објавуваЈАВЕН ОГЛАС БР. 1 / 2023 За вработување на 18 (осумнаесет лица) на неопределено време припадници на затворска полиција -службени лица со посебни овластувања , овластено службено лице во казнено-поправните и воспитно-поправните установи и тоа за следните работни места

Повеќе »

Закажете посета

Преку телефон

075 237 998
02 25 80 324

Понеделник – Четврток

Петок

На пријавница

Понеделник – Четврток

Сабота и Недела