Регулатива

ПРАВИЛНИК ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОГОДНОСТИ, ВИДОТ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОГОДНОСТИТЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

Врз основа на член 219 став (3) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 99/19 и 220/19), министерот за

Прочитај повеќе »

Куќен ред за осудените лица кои издржуваат казна затвор во казнено-поправна установа

КУЌЕН РЕДЗа осудените лица кои издржуваат казна затвор во казнено-поправна установа I. ОСНОВНА ОДРЕДБАЧлен 1Со овој Куќен ред поблиску се определува организацијата на работата иначинот

Прочитај повеќе »

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ, И НАЧИНОТ НА БРИШЕЊЕ, ЧИСТЕЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА МЕДИУМИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Врз основа на член 31  од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019   ) член 49 став 2

Прочитај повеќе »

Последни објави во регулатива