Врз основа на член 220 став 2 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.99/19 и 220/19), директорот на Управата за извршување на санкциите донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВРЕМЕТО ШТО ТРЕБА ДА ГО ПОМИНЕ И УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ ОСУДЕНОТО ЛИЦЕ ВО УСТАНОВАТА ОД ОПРЕДЕЛЕН ВИД ИЛИ ВО СООДВЕТНО ОДДЕЛЕНИЕ НА УСТАНОВАТА ОД ОПШТ ВИД

ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се определува времето што треба да го помине и условите што треба да ги исполни осуденото лице во установа од определен вид или во соодветно одделение на установа од општ вид за негово прогресирање и регресирање.

Регулатива

Последни објави во регулатива