Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 и 3 од Уста- вот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Се прогласува Законот за извршување на санкци- ите,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 април 2019 година.

Регулатива

Последни објави во регулатива