Врз основа на член 39 став 3 од Законот за извршување на  санкциите („Службен весник на Република Македонија” бр. 99/19 и 220/19), министерот за правда, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА КУЌЕН РЕД

за извршување на мерката притвор

во притворските одделенија на затворите

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува куќниот ред за извршување на мерката притвор во притворските одделенија на  затворите.

Член 2

Лицата со изречена мерка притвор (во натамошниот текст: притворени лица) ја извршуваат мерката притвор во одделни простории на затворот (во натамошниот текст: притворски одделенија).

Регулатива

Последни објави во регулатива