Врз основа на член 29 став (2) од Законот за извршување на санкциите (Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), директорот на Управата за извршување на санкциите донесе

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА КОНФЕРЕНЦИСКИ СРЕДБИ

Член 1
Со ова упатство се пропишува начинот и динамиката на конференциските средби, со цел да се обезбеди ефикасна меѓусекторска соработка во насока на подобрување на процесот на ресоцијализација на осудените лица.
Член 2
Во функција на ефикасно остварување на третманот на осудените лица неопходна е континуирана соработка на вработените лица во секторот за ресоцијализација, затворската полиција и здравствените работници кои пружаат здравствена заштита во установата.

Регулатива

Последни објави во регулатива