Врз основа на член 29 став (2) од Законот за извршување на санкциите (Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), директорот на Управата за извршување на санкциите донесе

УПАТСТВО
за учество на припадниците на затворската полиција во процесот на
ресоцијализација

Член 1
Со ова упатство се пропишува учеството на припадниците на
затворската полиција во процесот на ресоцијализација на осудените лица.
Член 2
Учеството на припадниците на затворската полиција во остварување на
третманот се реализира во повеќе облици на институционални активности и
тоа во делот на:

  • активно придонесување за континуирана динамичка безбедност во
    установата;

Регулатива

Последни објави во регулатива