Врз основа на член 107 став (8) од Законот за извршување на санкциите ( „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 99/19 и 220/19), директорот на Управата за извршување на санкциите, донесе:

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛУГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ,
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПОЛУГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на извештајот за полугодишното интервју.
Член 2
(ОПолугодишно интервју го спроведува непосредно претпоставениот припадник на затворската полиција, најдоцна до 31 мај (во натамошниот текст:

Регулатива

Последни објави во регулатива