Врз основа на член 219 став (3) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 99/19 и 220/19), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОГОДНОСТИ, ВИДОТ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОГОДНОСТИТЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишува составот на комисијата за користење на погодности, видот и  начинот на користење на погодностите на осудени лица.

Член 2

Комисијата за користење на погодности на осудените лица (во натамошниот текст: комисијата) е составена од претседател, двајца членови и нивни заменици.

Претседател на комисијата е раководителот на секторот за ресоцијализација во казнено-поправната установа.

Регулатива

Последни објави во регулатива