Врз основа на член 29 став (2) од Законот за извршување на санкциите (Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), директорот на Управата за извршување на санкциите донесе

УПАТСТВО ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ НА ОСУДЕНО ЛИЦЕ НАДВОР ОД УСТАНОВАТА

Член 1
Со ова упатство се пропишуваат условите, начинот и постапката според кои осудено лице кое издржува казна затвор може да биде работно ангажирано надвор од установата.
Член 2
Осудено лице може да биде работно ангажирано надвор од установата, односно да биде работно ангажирано кај работодавач или да извршува сопствена дејност, доколку:

Регулатива

Последни објави во регулатива