ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Поглавје 1

Предмет, дефиниции и начела

Член 1

Предмет на уредување

Со овој закон се уредуваат начинот и постапките за јавни набавки, надлежностите на Бирото за јавни набавки, надлежностите на Државната комисија за жалби по јавни набавки и правната заштита во постапките за јавни набавки, како и правната заштита во постапките за доделување концесии и договори за јавно приватно партнерство.

Член 2

Значење на поимите употребени во Законот

Одредени поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

Регулатива