Интерна процедура за начинот на спроведување на набавки без примена на правилата за јавни набавки во Казнено поправна установа – казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес

1.1. Со оваа процедура се уредува спроведувањето на набавките на кои не се применуваат одредбите од Законот за јавните набавки и подзаконските акти.

1.2. Набавки чија проценета вредност без ДДВ е помала од вредносните прагови за примена на законот утврдени во член 40 став 1 од законот како и набавките за кои може да се применат членовите 23, 24, 25 и 26 се спроведуваат на таков начин кој е утврден со оваа процедура.

Регулатива