Врз основа на член 55 став 2 од Закoнот за oрганизација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011, а во согласност со 3аконот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2019), директорот на Казнено поправната установа – казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес донесe:

Интерна процедура за начинот на спроведување на јавните набавки во Казнено поправната установа – казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Со оваа процедура се уредува подготовката на јавните набавки, спроведувањето на постапките за јавни набавки, склучувањето на договорите за јавни набавки и нивно реализирање.

Регулатива