Врз основа на член 31 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник“ на Република Северна Македонија број 99/2019 и 220/2019 ) како и член 49 став 2 и член 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник“ на Република Македонија број 28/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), член 77 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2019), в.д. директорот на Казнено поправната установа – казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес ја донесе следнава:

ОДЛУКА
За спроведување на јавна набавка на посебни услуги

Член 1
Предмет на јавната набавка е јавна набавка на обуки и семинари за
вработените.

Регулатива