Управата за извршување на санкциите согласно донесениот Буџет на Република Северна Македонија за 2023 година го предвиде следниот

Буџет за установата за с-ка 603 за 2023г.

на следните расходни ставки:

Регулатива