КПУ Идризово објавува извештај за:

Структура на приходи по дејности (СПД – Рекапитулар) за 2022

Регулатива