Врз основа на член 31  од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019   ) член 49 став 2 и член 55 став 2  од Законот за организација и работа на органите на државната управа ,а во врска со Законот за заштита на лични податоци ( Сл.Весник на Р.С.М бр. 42 од 2020  )   , Директорот на КПУ-КПД Идризово донесе:

ПРАВИЛНИК ЗА OПРЕДЕЛУВАЊЕ  НА ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА АДМИНИСТРАТОРОТ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА  

.                                                       1. ОПШТИ ОДРЕДБИ   

                                                                     Член1

Со овој Правилник се пропишуваат обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица при користење на документите и информатичко комуникациска опрема што КПУ-КПД Идризово  со отворено одделение Велес ( во натамошен текст КПД-КПУ Идризово   ) во својство на контролор ги применува за обезбедување тајност и заштита на обработка на личните податоци.  

Регулатива

Последни објави во регулатива