Врз основа на член 31  од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019   ) член 49 став 2 и член 55 став 2  од Законот за организација и работа на органите на државната управа , и член 24,член  35  и член  36  од Правилникот за безбедност на обработка на лични податоци  ( Сл.Весник на Р.С.М бр. 122 / 2020  )   , Директорот на КПУ-КПД Идризово донесе:

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ И НАЧИНОТ НА БРИШЕЊЕ, ЧИСТЕЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА МЕДИУМИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ   

Член1

Со овој Правилник се  пропишува начинот на чување и уништување на документи кои содржат лични податоци и начинот на бришење , чистење и уништување на медиуми кои се користеле при обработка на личните податоци од страна на КПУ-КПД Идризово со Отворено оддечение Велес ( во натамошен текст КПД-КПУ Идризово).

Регулатива

Последни објави во регулатива