Врз основа на член 1  и член 90 став 2 од  Законот за заштита на лични податоци ( Сл.Весник на Р.С.М бр. 42 од 2020  )и  Законот за извршување на санкции , Директорот на КПУ-КПД Идризово донесе:

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕО НАДЗОР ВО КПУ КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ   

Член1

Со овој Правилник се пропишува содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор во КПУ-КПД Идризово со Отворено одделение Велес 

Член 2

Одредбите од овој Правилник се применуваат и при обработка на личните податоци преку вршење на видео надзор од страна на обработувачот на збирка на  лични податоци.

Регулатива

Последни објави во регулатива