Врз основа на член 31  од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019   ) член 49 став 2 и член 55 став 2  од Законот за организација и работа на органите на државната управа , и член 43  од Законот за заштитс на лични податоци  ( Сл.Весник на Р.С.М бр. 42 / 2020  )   , Директорот на КПУ-КПД Идризово донесе:

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ОФИЦЕРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ   

Член1

Со овој Правилник се  определуваат обврските и одговорностите на  овластеното лице за заштита на лични податоци  (  натамошниот текст  Офицерот за заштита на лични податоци) во  КПУ-КПД Идризово со Отворено оддечение Велес ( во натамошен текст КПД-КПУ Идризово).

Регулатива

Последни објави во регулатива