Врз основа на член 31  од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019   ) член 49 став 2 и член 55 став 2  од Законот за организација и работа на органите на државната управа , и член 21 од Правилникот за безбедност на обработка на лични податоци  ( Сл.Весник на Р.С.М бр. 122 / 2020  )   , Директорот на КПУ-КПД Идризово донесе:

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕВЕНИРАЊЕ , РЕАКЦИЈА И САНИРАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ ВО  КПУ-КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВЕЛЕС   

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ   

Член1

Со овој Правилник се  определуваат начинот на управување со инциденти во КПУ-КПД Идризово со Отворено одделение Велес  ( во натамошен текст КПД-КПУ Идризово   )  кој ја нарушуваат доверливоста, интегритетот или достапноста на личните податоци.

Управувањето со инциденти опфаќа пријавување, реакција и санирање на инцидентите.   

Регулатива

Последни објави во регулатива