Казнено -поправана установа Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение Велес објавува
ЈАВЕН ОГЛАС БР. 1 / 2023

За вработување на 18 (осумнаесет лица) на неопределено време припадници на затворска полиција -службени лица со посебни овластувања , овластено службено лице во казнено-поправните и воспитно-поправните установи и тоа за следните работни места

 1. Помлад затворски полицаец -Помошно-стручен припадник на затворска полиција „, Категорија Г, нивоГА ,со звање Помлад затворски полицаец , Шифра ЗАТО204Г04001-16 (шеснаесет ) извршители.
  Општи Услови :
  -да е државјанина на Република Македонија
  -активно да го користи македонскиот јазик
  -да е полнолетен
  -да има општа здравствена способност
  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или
  должност
 2. Посебни услови:
  -ниво на стручни квалификации УАили ниво на квалификации ! според Македонската рамка на
  квалификации и 180 или 240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ или МКСОО,или најмалку
  вишо/гимназиско образование или средно образование
 • со или без работно искуство во струката
  -да е психофизички спосособен за вршење на работа во затворска полиција
  -Распоред на работно време
  -работа во смени , каде секоја смена има 12 часа
  работни часови-40 часа
  Паричен износ на нето плата- 26 .755,0Оденари

Односи со јавност