Врз основа на член 31 од Законот за извршување на санкциите, член 49 став 2,  член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, Директорот на Казнено – Поправната Установа Идризово ја издаде следната

ОДЛУКА       

Интерниот оглас за унапредување на припадник на затворска полиција – 1 (еден) Виш затворски полицаец заведен под бр. 07/2023 од 12.11.2023 година СЕ ПОНИШТУВА од технички причини.

Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Интерниот оглас за унапредување на припадник на затворска полиција-1 (еден) Виш затворски полицаец заведен под бр. 07/2023 од 12.11.2023 година СЕ ПОНИШТУВА од технички причини .

Огласот за унапредување во затворска полиција  ке биде дополнително објавен.

  Доставено до

  • огласна табла                                                                                
  • ОЧР
  • архива

ДИРЕКТОР М-р Зоран Јовановски  

Односи со јавност