Врз основа на член 75 од Законот за јавни набавки („Службен весник“ на Република Северна
Македонија број 24/2019), а во врска со член 31 од Законот за извршување на санкциите
(„Службен весник“ на Република Северна Македонија број 99/2019 и 220/19) како и член 49
став 2 и член 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната
управа („Службен весник“ на Република Северна Македонија број 58/2000, 44/2002, 82/2008,
167/2010 и 51/2011), в.д. директор на Казнено поправната установа – казнено поправен дом
Идризово со отворено одделение Велес, на ден 30.01..2024 година го донесе следниот:

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ HA КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА -КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО CO ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС ЗА 2024 ГОДИНА

Регулатива