Одлука за избор на кандидат за унапредување преку интерен оглас 3/2023 од 25.07.2023

Врз основа на чл.52 ст.1 од Законот за Административни службеници(Сл.весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), а во согласност со Правилникот за систематизација на работните места во Кпу Идризово Скопје со отворено одделение во Велес бр…… од ……………. година, директорот ја донесе следната О Д Л У К АЗа […]

Одлука за избор на кандидат за унапредување преку интерен оглас 3/2023 од 25.07.2023 год.

Врз основа на чл.52 ст.1 од Законот за Административни службеници (Сл.весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), а во соглзсност со Правилникот за систематизација на работните места во Кпу Идризово Скопје со отворено одделение во Велес бр……………. од …………… година, директорот ја донесе следната О Д Л У К […]

JAВЕН ОГЛАС За вработување на неопределено време на 70 (седумдесет) лица – припадници на затворска полиција

Врз основа на  член 67 став  1 и став 2  вв со чл. 70 од ЗИС- (Сл. Весник на РС.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019) член 20-г став 1 oд Законот за вработени во јавен сектор ( Службен Весник на Р..Македонија бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 , 198/18 ) и Службен весник на Р.С.Македонија бр. 143/19 […]

Интерен оглас за вработување во администрација

Врз основа на  член 30 став 1 алинеја 2 став 3 и став 5, член 48 и член 49  од Законот за администартивни службеници  („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, и 11/18), чл.2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас кај припадникот на затворска полиција , начинот […]

Интерен оглас за вработување во затворска полиција

Врз основа на  член 78  и член 79  од Законот за извршување на санкции  („Службен весник на Република Македонија” бр. 99/19 и 220/19), чл.2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас кај припадникот на затворска полиција , начинот на поднесување на документите и доказите за исполнување на условите содржани во огласот, начинот на […]

Оглас за вработување на 18 (осумнаесет лица) на неопределено време припадницина затворска полиција -службени лица со посебни овластувања

Казнено -поправана установа Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение Велес објавуваЈАВЕН ОГЛАС БР. 1 / 2023 За вработување на 18 (осумнаесет лица) на неопределено време припадници на затворска полиција -службени лица со посебни овластувања , овластено службено лице во казнено-поправните и воспитно-поправните установи и тоа за следните работни места