Одлука за избор на кандидат за унапредување преку интерен оглас 3/2023 од 25.07.2023

Врз основа на чл.52 ст.1 од Законот за Административни службеници(Сл.весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), а во согласност со Правилникот за систематизација на работните места во Кпу Идризово Скопје со отворено одделение во Велес бр…… од ……………. година, директорот ја донесе следната О Д Л У К АЗа […]

Одлука за избор на кандидат за унапредување преку интерен оглас 3/2023 од 25.07.2023 год.

Врз основа на чл.52 ст.1 од Законот за Административни службеници (Сл.весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), а во соглзсност со Правилникот за систематизација на работните места во Кпу Идризово Скопје со отворено одделение во Велес бр……………. од …………… година, директорот ја донесе следната О Д Л У К […]