ПРАВИЛНИК ЗА ПРAВЕЊЕ НА СИГУРНОСНА КОПИЈА , АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ , КАКО И ПОВТОРНО ВРАЌАЊЕ НА ЗАЧУВАНИТЕ  ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Врз основа на член 31  од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019   )  член 32 од Законот за заштита на лични податоци (Службен весник на РСМ бр. 42/20  ) а во врска со  Правилникот за безбедност на обработка на лични податоци  ( Сл.Весник на Р.С.М бр. 122 […]

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕО НАДЗОР ВО КПУ КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

Врз основа на член 1  и член 90 став 2 од  Законот за заштита на лични податоци ( Сл.Весник на Р.С.М бр. 42 од 2020  )и  Законот за извршување на санкции , Директорот на КПУ-КПД Идризово донесе: ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕО НАДЗОР ВО КПУ КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 1. […]

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО КПУ КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

Врз основа на член 31  од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019   ) член 49 став 2 и член 55 став 2  од Законот за организација и работа на органите на државната управа , согласно член 63 став 1 точка 8 од Законот за заштита на лични […]

ПРАВИЛА ЗА ПРАВОТО НА ПРИСТАП И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Врз основа на членовите  19, 20, 21, 22, 25 и 26  Законот за заштита на лични податоци (Сл.Весник на Р.С.М бр. 42 од 2020) и член 31 Законот за извршување на санкции ,  Директорот на КПУ-КПД Идризово со Отворено одделение Велес  донесе: ПРАВИЛА ЗА ПРАВОТО НА ПРИСТАП И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА […]

ПРАВИЛА ЗА ПРАВОТО НА ПРИСТАП И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Врз основа на членовите  19, 20, 21, 22, 25 и 26  Законот за заштита на лични податоци (Сл.Весник на Р.С.М бр. 42 од 2020) и член 31 Законот за извршување на санкции ,  Директорот на КПУ-КПД Идризово со Отворено одделение Велес  донесе: ПРАВИЛА ЗА ПРАВОТО НА ПРИСТАП И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА […]

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ОФИЦЕРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Врз основа на член 31  од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019   ) член 49 став 2 и член 55 став 2  од Законот за организација и работа на органите на државната управа , и член 43  од Законот за заштитс на лични податоци  ( Сл.Весник на […]

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕВЕНИРАЊЕ, РЕАКЦИЈА И САНИРАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ ВО КПУ КПД ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

Врз основа на член 31  од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019   ) член 49 став 2 и член 55 став 2  од Законот за организација и работа на органите на државната управа , и член 21 од Правилникот за безбедност на обработка на лични податоци  ( […]

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ, И НАЧИНОТ НА БРИШЕЊЕ, ЧИСТЕЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА МЕДИУМИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Врз основа на член 31  од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019   ) член 49 став 2 и член 55 став 2  од Законот за организација и работа на органите на државната управа , и член 24,член  35  и член  36  од Правилникот за безбедност на обработка […]

ПОЛИТИКА НА ЧИСТ ЕКРАН И ЧИСТО БИРО

Врз основа на член 31  од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019   ) член 49 став 2 и член 55 став 2  од Законот за организација и работа на органите на државната управа , и член 33  од Правилникот за безбедност на обработка на лични податоци  ( […]

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА АДМИНИСТРАТОРОТ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА

Врз основа на член 31  од Закон за извршување на санкции ( Службен Весник на Р.Македонија бр. 99/2019 и 220/2019   ) член 49 став 2 и член 55 став 2  од Законот за организација и работа на органите на државната управа ,а во врска со Законот за заштита на лични податоци ( Сл.Весник на Р.С.М […]