УПАТСТВО ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ НА ОСУДЕНО ЛИЦЕ НАДВОР ОД УСТАНОВАТА

Врз основа на член 29 став (2) од Законот за извршување на санкциите (Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), директорот на Управата за извршување на санкциите донесе УПАТСТВО ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ НА ОСУДЕНО ЛИЦЕ НАДВОР ОД УСТАНОВАТА Член 1Со ова упатство се пропишуваат условите, начинот и […]

УПАТСТВО ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА СТРУЧНО ДОСИЕ ЗА ОСУДЕНИ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ

Врз основа на член 29 став (2) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19) директорот на Управата за извршување на санкциите донесе УПАТСТВО ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА СТРУЧНО ДОСИЕ ЗА ОСУДЕНИ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ Член 1Со ова Упатство се определува содржината и […]

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА КОНФЕРЕНЦИСКИ СРЕДБИ

Врз основа на член 29 став (2) од Законот за извршување на санкциите (Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), директорот на Управата за извршување на санкциите донесе УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА КОНФЕРЕНЦИСКИ СРЕДБИ Член 1Со ова упатство се пропишува начинот и динамиката на конференциските средби, со цел да се обезбеди ефикасна […]

УПАТСТВО ЗА УЧЕСТВО НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Врз основа на член 29 став (2) од Законот за извршување на санкциите (Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), директорот на Управата за извршување на санкциите донесе УПАТСТВОза учество на припадниците на затворската полиција во процесот наресоцијализација Член 1Со ова упатство се пропишува учеството на припадниците назатворската полиција во процесот на […]

УПАТСТВО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ И НАЧИНИТЕ НА ТРЕТМАН НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министерот за правда донесе УПАТСТВО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ И НАЧИНИТЕ НА ТРЕТМАН НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со ова упатство се определуваат видовите и начините на третман на […]