Завршна сметка за 2023г.

Во рамки на законските прописи, КПУ-КПД со отворено одд. во Велес – Идризово, ги објавува завршните пресметки за 2023 год.

План за јавни набавки за 2024 година

Врз основа на член 75 од Законот за јавни набавки („Службен весник“ на Република СевернаМакедонија број 24/2019), а во врска со член 31 од Законот за извршување на санкциите(„Службен весник“ на Република Северна Македонија број 99/2019 и 220/19) како и член 49став 2 и член 55 став 2 од Законот за организација и работа на […]

Буџет на сметка 603 за 2023

Управата за извршување на санкциите согласно донесениот Буџет на Република Северна Македонија за 2023 година го предвиде следниот Буџет за установата за с-ка 603 за 2023г. на следните расходни ставки:

Буџет на сметка 787 за 2023

Управата за извршување на санкциите согласно донесениот Буџет на Република Северна Македонија за 2023 година го предвиде следниот Буџет за установата за с-ка 787 за 2023г. на следните расходни ставки: