Завршна сметка за 2023г.

Во рамки на законските прописи, КПУ-КПД со отворено одд. во Велес – Идризово, ги објавува завршните пресметки за 2023 год.