План за јавни набавки за 2024 година

Врз основа на член 75 од Законот за јавни набавки („Службен весник“ на Република СевернаМакедонија број 24/2019), а во врска со член 31 од Законот за извршување на санкциите(„Службен весник“ на Република Северна Македонија број 99/2019 и 220/19) како и член 49став 2 и член 55 став 2 од Законот за организација и работа на […]