Одлука за спроведување на јавна набавка на посебни услуги

Врз основа на член 31 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник“ на Република Северна Македонија број 99/2019 и 220/2019 ) како и член 49 став 2 и член 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник“ на Република Македонија број 28/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и […]

Интерна процедура за начинот на спроведување на постапките за јавни набавки во Казнено поправната установа – казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес

Врз основа на член 55 став 2 од Закoнот за oрганизација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011, а во согласност со 3аконот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2019), директорот на Казнено поправната установа – казнено поправен дом Идризово со […]

Интерна процедура за начинот на спроведување на набавки без примена на правилата за јавни набавки во Казнено поправна установа – казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес

  Интерна процедура за начинот на спроведување на набавки без примена на правилата за јавни набавки во Казнено поправна установа – казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес 1.1. Со оваа процедура се уредува спроведувањето на набавките на кои не се применуваат одредбите од Законот за јавните набавки и подзаконските акти. 1.2. Набавки […]

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ОПШТИ ОДРЕДБИ Поглавје 1 Предмет, дефиниции и начела Член 1 Предмет на уредување Со овој закон се уредуваат начинот и постапките за јавни набавки, надлежностите на Бирото за јавни набавки, надлежностите на Државната комисија за жалби по јавни набавки и правната заштита во постапките за јавни набавки, како и правната заштита […]