ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

Врз основа на член 31 од Законот за извршување нa санкација ( Службен весник на Р.М.бр. 99/2019,220/2019 ) ,член 49 став 2 и член 55 став2 од Законот за организација на органите на Државна управа ,    Директорот на КПУ-КПД Идризово со Отворено Одделено Велес донесе : ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ЗА 2023 ГОДИНА  […]