Феми Јонузи

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР

Датум на раѓање

15.11.1977

Образование

 • Основно : „Наим Фрашери”  Студеничани  Скопје

 • Средно образование: Гимназија  „Зеф Луш  Марку”  Скопје

 • Високо образование: Природно  Математички  Факултет, Отсек : Хемија, при Државен Универзитет  Тетово – Република Северна Македонија

Работно искуство

 • Април – Август  2006  – Дирекција за Цивилно Ваздухопловство  ( Советник)

 • Август  – 2006/2007  – Влада  на Република  Северна  Македнија – Сектор за Имплементација на  Охридскиот  Договор  (Помлад  Соработник)

 • 2007/2008 – Управа за хидрометеоролошки работи (Помлад Соработник)

 • 2008/2011-Пратеник  во Собрание на Република Северна Македонија

 • Од 2012/2018-Државен Советник –Секретариат за имплементација на Охридски договор

 • Од 2018 година Заменик Директор во КПУ-КПД Идризово со отворено одделение во Велес.

Тренинзи и обуки

 • Курс за дипломатија во Албанската академија за дипломатија.

УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

 • Учествал на состаноци, семинари и различни конференци внатре и надвор  од државата