Врз основа на член 34 став (5) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија” 99/19 и 220/19),  министерот за правда донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за распоредување на осудените лица и децата во казнено – поправните и воспитно – поправните установи, како и на притворените лица во притворските одделенија на казнено – поправните установи                                             

                Со ова решение се врши за распоредување на осудените лица и децата во казнено – поправните и воспитно – поправните установи, како и на притворените лица во притворските одделенија на казнено – поправните установи упатени од страна на надлежниот суд.

Регулатива

Последни објави во регулатива