ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Член 1 Во Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија” број 99/19), во членот 29 став (2) алинејата 4 се менува и гласи: „- донесува правилници, решенија, наредби, упатства, планови, програми и други видови на акти од областа на извршувањето на санкциите,“. Член 2 Во член 37 ставот (1) се менува […]

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Во Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија” број 99/19 и 220/19), членот 95 се менува и гласи: „(1) Платата на припадникот на затворска полиција се состои од следниве компоненти: – основна компонента и – исклучителна компонента. (2) Основната компонента на плата ја сочинуваат: – минимална плата, – дел на плата […]

ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 и 3 од Уста- вот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат У К А ЗЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ Се прогласува Законот за извршување на санкци- ите,што Собранието на Република Северна Македонија […]